Forskningsprojekter om Hjerteløberordningen

Nedenfor kan du læse om igangværende og afsluttede forskningsprojekter om hjerteløberordningen. Senest opdateret juli 2020.

Afsluttet forskning

Forskningsprojekter - igangværende

 • 3. Undervisning i livreddende førstehjælp blandt hjerteløbere og den generelle befolkning

  Projektet undersøger, hvor stor en andel af befolkningen i Danmark samt andelen af hjerteløberne, der har modtaget undervisning i livreddende førstehjælp, samt hvor og hvornår de modtog det. Formålet er bl.a. at sammenligne hjerteløbernes kompetencer inden for genoplivning med kompetencerne blandt den generelle befolkning.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: 2018

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet i juli 2020

  Status: Igangværende dataanalyse

 • 4. Individuelle forskelle og psykisk stress blandt hjerteløbere

  Forskningsprojektet undersøger den psykiske byrde blandt hjerteløbere, som har deltaget i et genoplivningsforsøg. Formålet er at undersøge niveauet af psykisk stress, samt hvilke kontekstafhængige faktorer og individuelle forhold hos hjerteløberne, der kan forklare, at der er forskel på, hvor påvirkede hjerteløberne er efter en mission.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: Juli 2018

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet oktober 2020

  Status: Afsluttende databehandling

 • Akutlægernes opfattelse af samarbejdet med hjerteløberne

  I Region Hovedstaden sendes en ambulance og en akutlægebil til alle hjertestop. Projektet undersøger, hvordan lægerne i akutlægebilerne opfatter samarbejdet mellem det professionelle beredskab og hjerteløberne.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: Primo 2019

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet ultimo 2020

  Status: Dataindsamling og analyse afsluttet. Sammenskrivning af resultater igangværende

 • 6. Døgnvariation i alarmering af hjerteløbere

  I Danmark kan hjerteløberne alarmeres hele døgnet, mens man i andre lande ikke alarmerer hjerteløbere om natten. Forskningsprojektet undersøger, hvornår på døgnet hjerteløberne bliver alarmeret, og hvordan hjerteløberne responderer på alarmer henholdsvis om dagen og om natten. Projektet kigger også på, om der er forskel på dag, aften og nat i forhold til, hvor ofte hjerteløberne når frem før ambulancen og påbegynder hjertelungeredning. Der er færre hjertestartere tilgængelige om aftenen og natten, og derfor undersøges det også, om der er døgnvariation i, hvorvidt hjerteløberne finder og bruger en hjertestarter.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: Primo 2019

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet ultimo 2020

  Status: Dataindsamling og analyse afsluttet. Sammenskrivning af resultater igangværende

 • 7. Psykisk påvirkning af hjerteløbere

  Forskningsprojektet undersøger den psykiske påvirkning af hjerteløbere, der har været aktiveret til formodet hjertestop gennem Hjerteløber-appen. Formålet er at afdække graden af psykisk påvirkning blandt aktiverede hjerteløbere, og hvad der karakteriserer svær psykisk påvirkning blandt hjerteløberne.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: August 2019

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet oktober 2020

  Status: Igangværende databehandling

 • 8. Optimering af antal aktiverede hjerteløbere samt placering af hjertestartere

  I dag aktiveres op til 20 hjerteløbere ved et hjertestop, og ofte accepterer mange af dem alarmen og når frem til hjertestoppet. Forskningsprojektet skal afdække, hvad der er det optimale antal hjerteløbere at aktivere ved hjertestop. Projektet skal også give et estimat på, hvor mange hjertestartere der optimalt set skal placeres pr. kvadratkilometer for at sikre, at hjertestarterne er tilgængelige og bliver taget i brug i tilfælde af hjertestop.

  Deltagere: Region Hovedstaden og Region Midtjylland

  Start: Januar 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet december 2020

  Status: Databehandling og analyse

 • 9. Hjerteløbernes ageren under COVID-19 epidemien

  Formålet er at undersøge, om COVID-19 epidemien har påvirket eller ændret hjerteløbernes ageren, herunder hvor ofte de siger ja til en alarm, om de ændrer adfærd ift. at påbegynde hjertemassage og/eller kunstigt åndedræt, samt om de føler sig mere psykisk belastede af alarmer under COVID-19 epidemien.

  Deltagere: Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland

  Start: Primo 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet ultimo 2020

  Status: Igangværende dataindsamling

 • 10. Fysiske skader blandt hjerteløberne i forbindelse med alarmer

  Studiet undersøger, om hjerteløberne kommer fysisk til skade i forbindelse med alarmering via Hjerteløber-appen.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: Forår 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet efterår 2020

  Status: Analyse af data

 • 11. Hjerteløbere i det private hjem og i det offentlige rum

  Forskningsprojektet undersøger, hvor stor en andel af personer med hjertestop, der modtager hjertelungeredning og stød med hjertestartere fra hjerteløberne, når de falder om i private hjem sammenlignet med i offentligt rum.

  Deltagere: Region Hovedstaden og Stockholm, Sverige

  Start: Forår 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet ultimo 2020

  Status: Igangværende dataindsamling

 • 12. Differentieret aktiveringsradius af hjerteløbere

  Formålet med projektet er at undersøge, hvorvidt man bør indføre en differentieret aktiveringsradius for hjerteløberne afhængig af den enkeltes geografiske lokalitet. I dag aktiveres hjerteløbere inden for en 1.800 meters radius af hjertestoppet, uanset om man befinder sig i en tæt befolket by eller langt ude på landet. Med forskningsprojektet undersøges bl.a., om der er forskel på, hvor hurtigt hjerteløbere når frem til hjertestoppet afhængigt af, om det er i et tætbefolket område eller på landet, samt hvordan hjerteløberne transporterer sig til hjertestoppet.

  Deltagere: Alle fem danske regioner

  Start: Maj 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet medio 2022

  Status: Igangværende dataindsamling

 • 13. Rekruttering og uddannelse af nye hjerteløbere i tætbefolkede boligområder

  Projektet undersøger, hvad der motiverer til og begrænser borgere i tætbefolkede boligområder i at melde sig som hjerteløbere og deltage i kurser i livreddende førstehjælp. Formålet er at identificere mulige barrierer for uddannelse og rekruttering af nye hjerteløbere.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: Juni 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet i juni 2021

  Status: Planlægning

 • 14. Forskel i hjertestoppets lokalitet mellem by og land

  Forskningsprojektet undersøger, hvorvidt der er forskel på, om hjertestop indtræffer hyppigere i eget hjem eller i det offentlige rum afhængigt af geografisk lokalitet. Sker hjertestop fx oftere i det offentlige rum i tæt befolkede byer end på landet? Og oplever man oftere, at hjertestop i landzoner sker i eget hjem? Svarene skal være med til at optimere Hjerteløberordningen, så flest muligt hjælpes, hvis uheldet er ude.

  Deltagere: Alle fem danske regioner

  Start: August 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet ultimo 2021

  Status: Projektbeskrivelse færdig, afventer dataindsamling

 • 15. Hjertestop i boligområder

  Forskningsprojektet undersøger potentialet for at øge andelen af personer med hjertestop, som får stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst – bl.a. gennem opsætning af hjertestartere samt rekruttering og undervisning af nye hjerteløbere. Projektet er et randomiseret studie, som gennemføres i 26 boligområder i Region Hovedstaden.

  Deltagere: Region Hovedstaden

  Start: September 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet i 2025

  Status: Planlægning

 • 16. Forskelle i psykisk påvirkning efter deltagelse i et genoplivningsforsøg blandt hjerteløbere og tilfældige lægmænd

  Projektet undersøger forskelle i psykisk kort- og langtidspåvirkning blandt hjerteløbere sammenlignet med tilfældige lægmænd, der har ydet genoplivning.

  Deltagere: Region Hovedstaden (muligvis øvrige regioner/ikke besluttet endnu)

  Start: Oktober 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet december 2022

  Status: Ikke påbegyndt

 • 17. Hjerteløberes støtte til pårørende

  Forskningsprojektet undersøger, hvor ofte hjerteløbere yder emotionel støtte til pårørende under et genoplivningsforsøg, og hvordan det opleves både af de pårørende og af hjerteløberen.

  Deltagere: Region Hovedstaden (muligvis øvrige regioner).

  Start: Oktober 2020

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet oktober 2021

  Status: Ikke påbegyndt

 • 18. Hjerteløbere i by- og landområder

  Projektet skal i samarbejde med Stockholm, Sverige, undersøge, om hjerteløberne har større indflydelse på forløbet ved et hjertestop i landområder end i byområder. I landområder kan ambulancetiden være længere, hvilket kan betyde, at hjerteløbere når at begynde hjertelungeredning og bruge en hjertestarter før ambulancens ankomst og således have stor indflydelse på forløbet, men omvendt kan der også være færre hjerteløbere og tilgængelige hjertestartere sammenlignet med byområder. I byområderne er ambulancetiden ofte kortere, så måske når hjerteløberne ikke i samme grad som i landområderne at have indflydelse på forløbet.

  Deltagere: Region Hovedstaden og Stockholm, Sverige

  Start: Primo 2021

  Afslutning: Projektet forventes afsluttet ultimo 2021

  Status: Projektbeskrivelse færdig, dataindsamling afventer